下次再来哟!!
下次再来哟!!

Sunday, 11 December 2011

TATABAHASA - LEMBARAN SOALAN - Penjodoh Bilangan

PENJODOH BILANGAN
Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini dengan penjodoh bilangan yang paling sesuai.


1 Encik Zamani membeli tiga                  pakaian seragam sekolah untuk anaknya.
   A   pasang                C    helai
   B   keping                 D   buah

2 Di tepi jalan itu ada beberapa                          buluh.
   A   rumpun               C    ruas
   B   tandan                 D   kaki

3 Masukkan tiga                 air batu ke dalam minuman itu.
   A   biji                      C    keping
   B   ketul                   D   longgok

4 Dua                   jala tergantung di hadapan rumah nelayan itu.
   A   helai                    C    rawan
   B   gelung                  D   keping

5 Beberapa                   dakwat kelihatan pada sapu tangan itu.
   A   gumpal                C    tompok
   B   baris                    D   garis

6  Di dalam longkang itu ada beberapa                          rokok.
A   ketul                   C    longgok
B   puntung               D    ikat

7  Beberapa                   daripada se                 pinang itu sudah masak.
A   ulas…tandan       C    biji…tandan
B   sisir…tampok       D   tangkai…longgok

8  Pak Ngah menanam beberapa              pokok rambutan di atas se                   tanah di belakang rumahnya.
A   pohon…kaki       C    batang…lembar
B    baris…bidang     D   deret…kaki

9  Pengantin itu memakai se                 cincin permata dan se                         anting-anting emas.
A    bentuk…bentuk
B    pasang…utas
C    bentuk…pasang
D    seurat…untai

10    Fatimah membawa beberapa                  anggur dan lima                       limau sewaktu melawat kawannya di hospital.
A    untai…biji           C    gugus…biji
B    buah…butir         D    longgok…kotak

11    Tiga                  roti itu dijual dengan harga RM 2.00.
A   biji                      C    buku
B   ulas                     D   bentuk

12    Pada                  kelapa sawit, ada 80                         buah kelapa sawit.
A    setangkai…biji   
B    selonggok…butir
C    setandan…biji
D    seikat…sisir

13  Daripada                 durian itu, hanya se       yang elok isinya.
      A   ulas…pangsa      C    pangsa…ketul
      B   biji…pangsa        D   belah…potong

14  Beberapa                tebu masih hidup subur di kebun itu.
      A   tangkai                C    rumpun
      B   ruas                     D   tandan

15  Pak Kamis menerima beberapa             surat daripada anaknya.
      A   pucuk                 C    helai
      B   keping                 D   lembar
Jawapan:
1  A  2  A  3  B  4  C  5  C  6  B  7  C  8  B
9  C  10  C  11  C  12  C  13  B  14  C  15  A

No comments:

Post a Comment